MIKROZÁVLAHA

Kapková závlaha / Mikrozávlaha

Způsoby mikrozávlahy

Název mikrozávlaha vyplývá z toho, že se nejedná o velkoplošnou závlahu, jakou je například závlaha trávníkových ploch, ale jde většinou o závlahu jednotlivých či skupin konkrétních květin, keřů, stromů, výsadeb apod. Druhým důvodem je to, že mikrozávlaha pracuje většinou při výrazně nižších tlacích a průtocích než klasická závlaha trávníkových ploch postřikem.

Můžeme říci, že mikrozávlahu rozdělujeme podle toho, jakým způsobem zavlažuje na:

  • Kapkovací potrubí, kapkovací pásky
  • Bodová mikrozávlaha
  • Podzemní zónová závlaha
  • Mikropostřik

/clanky/Mikro/Shrubbler

Mikrozávlaha většinou pracuje při tlaku 1 – 3 bary. Pokud tedy kombinujeme systém postřikovačů, který pracuje při tlaku cca 3,5 – 5,5 barů, se systémem mikrozávlahy, nesmíme zapomenout na kompenzaci tlaku. Nejprve je potřeba si ověřit optimální pracovní tlak příslušného druhu mikrozávlahy a poté se rozhodnout, jakým způsobem budeme tlak na tuto hodnotu redukovat.

Pokud je potřeba jen malá redukce tlaku, můžeme jí dosáhnout použitím sekčních elektromagnetických ventilů Hunter JAR TOP 1“ s redukcí průtoku. Při redukci průtoku zvýšíme tlakové ztráty a tím zmenšíme tlak, který vpouštíme do sekce mikrozávlahy. Toto řešení se hodí při kombinaci například kapkovací potrubí a rozprašovací postřikovače, kdy pracovní tlak celého systému je cca 3,5 – 4,0 bary a my potřebuje tlak zredukovat na 2,5 – 3 bary (maximum pro kapkovací potrubí).

Pokud je rozdíl pracovních tlaků vyšší nebo potřebujeme tlak zredukovat na nižší hodnotu (pod 2 bary), můžeme za sekční elektromagnetické ventily instalovat tlakové redukční ventily LO-FLO nebo HI-FLO. Ty nám zajistí vstupní tlak do sekce mikrozávlahy na hodnotě 1,05 resp. 1,4, 1,7 nebo 2,1 baru dle použitého typu ventilu.

Důležité je také si uvědomit, že každý typ mikrozávlahy se liší průtokem a tím množstvím vody, které dodává rostlinám za daný časový úsek. Proto podobně jako u postřikovačů nemůžeme kombinovat různé druhy mikrozávlahy v jedné sekci, pokud chceme dosáhnout rovnoměrnosti závlahy. Kombinujete-li několik druhů mikrozávlahy, připojujte je do samostatných sekcí!

Vzhledem k velikosti závlahových komponentů mikrozávlahy a otvorům, ze kterých voda vytéká, je potřeba věnovat také zvýšenou pozornost filtraci vody, používané pro mikrozávlahu. Doporučujeme filtrovat vodu minimálně sítem 120 mesh.

Kapkovací potrubí:

Kapkové zavlažování je založeno na úsporném dávkování vody cíleně pro každou rostlinu. Rostlina dostane jen tolik kapek vody, kolik pro svůj růst potřebuje. Tím se ušetří aždvě třetiny vody potřebné tradiční zálivkou. Vypařování a ztráty vody se tím snižují na minimum. Systém je levný, protože používá plastových hadic a je možnost rozvod přizpůsobit každé potřebě a podmínkám, např.k zavlažování rostlin na záhonech, k zavlažování živých plotů stejnějako k automatické závlaze balkónových rostlin v kořenáčích nebo k udržování vlhkosti půdy i atmosféry ve sklenících se zeleninou.

Přednosti kapkové závlahy:

1. kapková závlaha šetří vodu i energii.
2. voda jde nejkratší cestou ke kořenům rostlin.
3. kapková závlaha neohrožuje zdroje pitné vody.
4. kapénková závlaha nevyplavuje živiny do spodních vrstev půdy.
5. nevzniká půdní eroze.
6. kapková závlaha nenarušuje strukturu půdy.
7. voda se v potrubí mírně ohřeje, což má na vývoj rostlin blahodárný vliv.
8. kapkovou závlahou můžeme i hnojit přímo ke kořenům rostlin.
9. ohřátá voda v potrubí působí ve večerních hodinách na rostliny jako akumulační kamna.
10. kapénková závlaha je levná
11. kapková závlaha ve spojení se závlahovým počítačem nám zajistí pravidelnou závlahu.

Jedná se o nejčastěji používaný druh mikrozávlahy, který běžně doplňuje systém výsuvných postřikovačů na trávnících a je součástí AZS na zahradách rodinných domů. Kapkovací potrubí se používá pro závlahu živých plotů, keřů či jiných většinou okrasných výsadeb. Kapkovací potrubí se používá nejčastěji Ø 16 nebo 20 mm.Jedná se o potrubí černé nebo hnědé barvy, které je po určitých vzdálenostech (spon) vybaveno integrovanými kapkovači se šesti výtokovými otvory, ze kterých vykapává/vytéká voda o průtoku 2,0 – 4,0 l/hod. Vzdálenost kapkovačů – spon – se nejčastěji používá 30 cm, ale je možné běžně zakoupit kapkovací potrubí se sponem 20, 30, 40, 50 a 60 cm. Je možné si vybrat nadzemní kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku Tandem GDF, s kompenzací tlaku PC Multibar nebo podzemní kapkovací potrubí Tandem Rootguard.

Nadzemní kapkovací potrubí se ukládá na povrch, nejčastěji pod mulčovací kůru a přichycuje se k zemi ve vzdálenosti 1 až 2 m zemními bodci. Doporučená délka jednoho ramene kapkovacího potrubí je 40 – 60 m pro Tandem GDF (dle použitého sponu a průměru potrubí) a až 140 m pro PC Multibar. Od sekčního elektromagnetického ventilu obvykle vede sekční potrubí k výsadbám a tam je potrubí vyvedeno na povrch a přes hlavici s více vývody je na něj napojeno kapkovací potrubí.

/clanky/Mikro/Kapkovací potrubí

Výhodou kapkovacího potrubí PC Multibar s kompenzací tlaku je, že při pracovním tlaku 1 až 3 bary zachovává stejné výtokové množství vody z kapkovačů a to 2,1 l/hod. Zaručuje tak, že po celé délce větve kapkovacího potrubí bude vytékat stejné množství vody bez výrazných rozdílů.

Kapkovací potrubí se spojuje nejčastěji nástrčnými tvarovkami, které se doplňují svěrnými objímkami. Pro podzemní kapkovací potrubí nebo pro kapkovací potrubí s vyšším provozním tlakem se používají DF tvarovky s převlečnou matkou.

Podzemní kapkovací potrubí Tandem Rootguard se ukládá do země cca 12 – 15 cm pod úroveň terénu. Při jeho instalaci je nutné dodržet přesný postup instalace dle přiloženého návodu, aby docházelo ke vzlínání vody ke kořenům trávy a naopak nedocházelo k zanášení kapkovačů okolní zeminou. Kapkovače tohoto potrubí jsou napuštěny velmi malým množstvím biologicky odbouratelného herbicidu Treflan, který odpuzuje kořeny rostlin a tím zamezuje zarůstání kapkovačů a zaručuje funkčnost a životnost tohoto potrubí několik desítek let. Doporučený pracovní tlak v kapkovacím potrubí by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 a 2,5 baru.

Kapkovací pásky:

Alternativou ke kapkovacímu potrubí hlavně pro pěstitele a zemědělce jsou kapkovací pásky. Jedná se o jedno či dvou sezónní závlahu, která je cenově výhodnější než kapkovací potrubí. Někdy se kapkovací pásky používají jako startovací závlaha ke keřovým výsadbám, kdy stačí první rok či dva k tomu, aby si keře vytvořili dostatečný kořenový systém, další závlaha v následujících letech již není nutná.

Kapkovací pásky mají kapkovače umístěné na stěně potrubí a to nejčastěji po vzdálenosti 30 cm (spon). Stejně jako kapkovací potrubí jsou kapkovací pásky dodávány v Ø 16 mm a mají tloušťku stěny od 0,15 do 0,6 mm. Podle tloušťky stěny se mění doporučený pracovní tlak v kapkovacím potrubí , který je mezi 0,5 – 2,0bary.

Ke spojování kapkovacích pásků se používají spojky a tvarovky pro lehké kapkovací pásky P1 – TAPE s převlečnou matkou.

Bodová mikrozávlaha:

/clanky/Mikro/Ceta

Jedná se o přesně cílenou závlahu jednotlivých rostlin pomocí kapkovačů,kapkovacích jehel nebo mikrozavlažovačů připojených na rozvodné potrubí. Kapkovače se mohou na rozvodné potrubí umísťovat podle potřeby a není nutné se držet předem daného sponu jako u kapkovacího potrubí. Je možné si vybrat z velkého množství různých druhů jak kapkovačů, tak zavlažovačů. Některé kapkovače či zavlažovače jsou opatřeny kompenzací tlaku, některé jsou uzavíratelné, některé se vkládají přímo do rozvodného potrubí a jiné se připojují pomocí konektorů, rozdělovačů a mikropotrubí PVC ¼“. Nabízíme celou řadu kapkovačů, kapkovacích jehel a zavlažovačů. Při výběru nejvhodnějšího řešení bodové mikrozávlahy je dobré si prohlédnout katalog komponentů, vybrat si i několik vhodných typů, zakoupit pár vzorků a vyzkoušet nejvhodnější typ, který bude vyhovovat právě Vašim požadavkům.

Bodová mikrozávlaha se připojuje přímo do pružného a měkkého rozvodného potrubí (Quick Joint QJ20, SP 16 nebo rozvodné potrubí pro mikrozávlahu PN4 Ø 16mm) nebo pomocí konektorů či závitových mikrotvarovek flexibilního mikropotrubí PVC ¼“ a nástrčných mikrotvarovek.

Podzemní zónová závlaha Hunter:

/clanky/Mikro/RZWS

Podpovrchová závlaha Hunter RZWS umožňuje zavlažování kořenového systému rostlin a stromů rovnoměrně těsně i hluboko pod povrchem. Jedná se o perforovaný válcový profil se systémem vnitřních přepážek, který se vkládá svisle do kořenové zóny keřů, menších či větších stromů. Voda vytéká z integrovaného bubbleru a po přepážkách stéká dolů a vytéká po délce válce do kořenové zóny rostlin. Připojuje se pomocí kloubové přípojky Swing Joint ¾“ k sekčnímu potrubí. Doporučujeme k jednomu stromu či keři umístit vždy dva až tři kusy RZWS. Podle velikosti kořenového balu rostliny lze vybírat ze tří velikostně odlišených modelů s výškou tubusu 26, 46 a 90cm. Při vkládání RZWS do písčité půdy je dobré instalovat látkový filtrační plášť, který zabraňuje vstupu písku do těla perforovaného válce. Doporučený pracovní tlak pro RZWS je 1 až 4 Bary.

Mikropostřik:

Závlaha mikropostřikem:

Dalším druhem mikrozávlahy je mikropostřik, jehož zavlažovací prvky se stejným způsobem jako kapače připojují na zavlažovací potrubí.

Mikrozávlahy se skládají z různých typů kapkovačů, trysek, mikropostřikovačů, mikroporézních trubek, kapacích trubek, regulátorůprůtoku, filtrů, až po držáky trubek a montážní pomůcky k napojování kapacích trubek na přívod a napojování trysek.

Společným znakem mikrozavlažování je použití ohebných plastových trubek malého průměru. K přívodu a rozvodu vody slouží instalační trubky o průměru 13 mm (1/2″). Na ně se v potřebných místech napojují rozdělovací a kapací trubky o průměru jen 4,6 mm (tj. 3/16″). Trubky lze vést povrchově podél rostlin či keřů, mohou se však skrýt i pod zeminu nebo mulčovací kůru.

Kapkovače se dají nastavit na požadovaný přísun vody k rostlině. Větší spotřebu vody mají rozprašovací trysky nebo rotační mikropostřikovače, mají větší výtokové otvory než kapkovače, nejsou tedy tak náročné načistotu vody jako kapková závlaha. Systémy se dají řídit jak manuálně, prostým otevřením vodovodního ventilu, tak automaticky. Velkou předností kapkového zavlažování je možnost začít s malým systémem, který se dá libovolně rozšiřovat. Ve spojení se závlahovým počítačem se může o správnou závlahu starat celou sezónu bez dozoru. Umožňuje tak majitelům rodinných zahrádek vyjet si bez starostí na letní dovolenou. Pěstitelé zeleniny potvrzují, že při použití kapkové závlahy musejí po prvních zkušenostech rostliny sázet ve větších odstupech (sponech) než obvykle, protože díky tomuto způsobu zavlažování vyrůstají do větších rozměrů než obvykle, týká se to zejména rajčat, okurek a paprik.

Pokud potřebujete zavlažovat rostliny jemným postřikem, můžete použít mikropostřikovače a mikrozavlažovače. Ty jsou vhodné jak do skleníků, tak i na skalky či jiné výsadby okrasných rostlin nebo do zahradnických center. Mikropostřik se liší od běžného postřiku jemností paprsku vody a dostřikem. Poloměr dostřiku mikropostřikovačů se pohybuje cca od 2 m do 6,5 m. Pro menší dostřiky lze využít například mikrozavlažovače Mini Bubbler nebo paprskové Shrubbler s poloměrem dostřiku 0,2 – 0,4 m. Mikropostřikovače mohou být statické nebo rotační. Mohou zavlažovat zdola nahoru nebo shora dolů – Minicompact. Většina mikropostřikovačů se připojuje vnějším závitem ¼“ nebo ½“ k závitovému adaptéru nebo k PVC stojánkům či přímo do závitového T-kusu s ½“ závitem. Většina mikropostřikovačů zavlažuje v celokruhové výseči, ale například mikrorozprašovače Mikro spray MSJ lze zakoupit i s výsečí 90°, 180° nebo v pruzích 2×20°. Některé mikropostřikovače jsou již vybaveny ventilkem na uzavírání přívodu vody – Vari JetVari Rotor.

/clanky/Mikro/Shrubbler

Při výběru nejvhodnějšího mikropostřikovače doporučujeme stejný postup jako při výběru nejvhodnějšího kapkovače. Vyberte si několik nejvhodnějších typů z hlediska průtoku a dostřiku a vyzkoušejte si, který se Vám nejlépe hodí na Váš záhon, skalku, do skleníku apod. Poté si teprve zakupte potřebné množství konkrétního typu mikropostřikovače.

Jak zavlažovat

Zodpovědět otázku, jak dlouho a jak často zavlažovat rostliny mikrozávlahou není snadné. Nejsou zde dána kritéria jako například pro trávníkové plochy. Frekvence a délka závlahy vyplývá z potřeb jednotlivých rostlin, keřů či stromů. V této oblasti je nejvhodnější poradit se se zahradníkem, který by měl vědět, jaký typ závlahy je pro danou rostlinu nejvhodnější (kapka, mikropostřik, RZWS atd.), kolik vody daná rostlina denně potřebuje a kdy je nejvhodnější ji zalévat.

Potřebu vody jednotlivých rostlin je dobré znát ještě před výběrem druhu mikrozávlahy či jednotlivého komponentu. Pomohou Vám informace o průtoku jednotlivých kapkovačů či zavlažovačů na našich stránkách. Zjistíte tak, zda závlaha daným komponentem pokryje vláhovou potřebu rostliny v rozumném časovém intervalu.

Protože se potřeby vody jednotlivých rostlin mohou velmi lišit, každý druh mikrozávlahy by měl být připojen do samostatné sekce. Jedině tak budete schopni regulovat a optimalizovat množství vody dodávané jednotlivým rostlinám nebo jejich skupinkám. Pokud nechcete či nepotřebujete řídit délku závlahy automaticky, můžete instalovat na každou větev mikrozávlahy „pouze“ plastový ventil pro mikrozávlahu a délku závlahy na odbočce regulovat manuálně.

/clanky/Mikro/Vedení kapkovacího potrubí

Požadavky na vodní zdroj

Zdroje vody pro mikrozávlahu se neliší od zdrojů vody pro AZS zahrad rodinných domů. V převážné většině řešení AZS je zdroj vody pro postřikovače i mikrozávlahu totožný. Pokud využíváme jeden vodní zdroj pro oba typy závlahy, nesmíme zapomínat na redukci tlaku vody na sekcích s mikrozávlahou viz. Způsob mikrozávlahy. V případě, že závlahový systém tvoří pouze mikrozávlaha, můžeme využít nižších nároků mikrozávlahy na tlak vody. Například si můžeme dovolit vybrat slabší čerpadlo nebo využít i ½“ vodovodní kohoutek na fasádě, který by jinak kapacitně ani tlakově nevyhovoval potřebám postřikovačů.

Je ale potřeba si uvědomit, že i komponenty mikrozávlahy potřebují ke svému bezproblémovému chodu minimální tlak cca 0,5 baru. To je 5 m vodního sloupce. Není tedy reálná například závlaha samospádem ze sudu na vodu umístěného v úrovni zavlažované plochy. V tomto případě funkčnost komponentů závlahy nebude zaručena.Pro závlahu samospádem je nutné zaručit dostatečné výškové převýšení mezi zdrojem vody a mikrozavlažovači minimálně cca 5 až 10 m. Pokud se Vám to nepodaří, budete muset vystačit pouze například s perforovaným potrubím. Sofistikovanou mikrozávlahu tímto způsobem nezprovozníte.

Zazimování AZS

Pro zazimování sekcí mikrozávlahy platí stejná pravidla jako pro sekce postřikovačů. Sekce kapkovacího potrubí, které nejčastěji doplňují sekce postřikovačů, se profukují obdobným způsobem. Pokud máte nainstalovanékapkovací pásky, můžete je na zimu uklidit do interiéru a profouknout pouze přívodní potrubí. To platí i pro komponenty bodové mikrozávlahy či mikropostřiku. Ne všechny komponenty a jejich připojení k rozvodnému potrubí jsou ale rozebíratelné. V těchto případech je nutné profouknutí všech komponentů, aby v nich voda přes zimu nezůstala, nezamrzla a nepoškodila Vám celý systém AZS.

Jarní spouštění AZS

První jarní spouštění hraje významnou roli ve funkčnosti a životnosti závlahového systému, proto mu věnujte náležitou pozornost. Předejdete tím nepříjemnostem, které mohou nastat.
Přestože je systém profouknutý, na vnitřní stěně trubek zůstává jemný šlem. Tato vrstvička biologických usazenin přes zimu vyschne, popraská a v trubním systému zůstanou drobné usazeniny. Mechanické částečky pak mohou při jarním spuštění ucpat komponenty. To platí dvojnásob u komponentů pro mikrozávlahu, které jsou velmi drobné.

Doporučujeme proto před jarním spuštěním provést proplach potrubí. Prodloužíte tak životnost a bezproblémový provoz závlahového systému.